Fundacja Polytrauma została powołana do życia w styczniu  2011 roku z inicjatywy dr Marka Kolaśniewskiego, dr Michała Maciejewskiego oraz dr Przemysława Tomaszewskiego.

Fundacja jest organizacją pozarządową  prowadzącą działalność w zakresie edukacji oraz profilaktyki zdrowotnej. Zajmuje się organizowaniem spotkań, sympozjów, wykładów, warsztatów, konferencji, głównie w zakresie ortopedii, traumatologii, chirurgii urazowej i intensywnej terapii.

Dotychczasowa aktywność prowadzona była we współpracy z jednostkami akademickimi m.in. z Kliniką Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej UMP, Kliniką Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki PUM, placówkami medycznymi, towarzystwami naukowymi (Sekcja Chirurgii Urazowej TChP, PTOiTr) oraz organizacjami państwowymi i pozarządowymi, np. Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków.

Cele  Fundacji :

  • organizacja działań edukacyjnych poprawiających jakość usług medycznych
  • prowadzenie i organizowanie badań profilaktycznych w wybranych dziedzinach medycyny
  • wspierania inicjatyw badawczych i naukowych w medycynie
  • kształtowania prozdrowotnej świadomości społecznej
  • indywidualne wsparcie medyczne i finansowe dla osób chorych
  • organizowanie i prowadzenia działań medycznych w regionach o ograniczonej dostępności opieki zdrowotnej

 

Działalność statutowa prowadzona jest w oparciu o środki własne Fundacji. Źródłem finansowania są dotacje od osób prawnych, darowizny, majątek własny fundacji oraz środki uzyskane z działalności gospodarczej (organizacja szkoleń i warsztatów). Wszelkie środki przekazywane są wyłącznie na realizację celów statutowych .