STATUT „FUNDACJI POLYTRAUMA”

Dział I
Postanowienia ogólne

 1. Fundację Polytrauma” , zwaną dalej Fundacją ustanowili:
  Marek Kolaśniewski, Przemysław Tomaszewski, Michał Maciejewski, zwani dalej Fundatorami Założycielami.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
 2. Fundacja działa na teranie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami na podstawie obowiązującego prawa.
 3. Fundacja może tworzyć filie i oddziały.
 4. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.
 5. Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek i chronionego prawem.

§ 3

 1. Dla zapewnienia sobie stałego dopływu środków finansowych Fundacja prowadzić może działalność gospodarczą bezpośrednio lub pośrednio poprzez wyodrębnione zakłady gospodarcze.
 2. Fundacja może nabywać akcje lub udziały spółek prawa handlowego oraz tworzyć struktury powiązań gospodarczych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Dział II
Cele i zasady działania fundacji

§ 4

Celem fundacji jest:

 1. Wspieranie rozwoju traumatologii, ortopedii i dziedzin pokrewnych
 2. Wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia
 3. Wspieranie i prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej w społeczeństwie

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. finansowanie i prowadzenie badań naukowych i prac innowacyjno-wdrożeniowych związanych z leczeniem chorób narządu ruchu, a zwłaszcza w dziedzinie nauk medycznych, biologicznych, matematyczno-fizycznych, chemicznych i technicznych
 2. doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych, związanych z leczeniem chorób narządu ruchu, w formie wsparcia finansowego oraz organizowania i finansowania staży naukowych krajowych i zagranicznych oraz w innych formach
 3. organizowanie i finansowanie sympozjów, targów i konferencji naukowych
 4. prowadzenie działalności z zakresu informacji naukowej w dziedzinie traumatologii oraz dziedzin pokrewnych
 5. finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej
 6. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, które zajmują się działalnością profilaktyczną , leczniczą i opiekuńczą bez względu na formę prowadzonej działalności
 7. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji
 8. wspieranie finansowe i organizacyjne przedsięwzięć promujących ochronę i profilaktykę zdrowotną
 9. prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno-edukacyjnej i wydawniczej
 10. udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, pośrednictwo w udzielaniu i przekazywaniu wsparcia finansowego osobom chorym.

Dział III
Majątek i dochody fundacji

§ 6

 1. Kapitał początkowy stanowi wkład w kwocie 1500,00 zł (tysiąc pięćset złotych), który został wniesiony przez fundatorów. Na działalność gospodarczą przeznaczone zostało 1000,00 zł (tysiąc złotych).
  1. Na majątek fundacji składają się:
   1. fundusz założycielski
   2. dochody uzyskane przez Fundację w trakcie jej działalności
   3. nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie działalności
  2. Dochodami Fundacji są:
   1. darowizny fundatorów
   2. subwencje, dotacje, granty, darowizny, spadki i zapisy
   3. wpływy z działalności gospodarczej
   4. odsetki bankowe od zgromadzonych kapitałów
   5. przychody z majątku Fundacji, wpływy ze zbiórek, aukcji i innych podobnych akcji społecznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich przepisów
  3. Środki finansowe pochodzące z funduszu założycielskiego oraz ze źródeł wymienionych w pkt. 2.1. mogą być przekazywane na wspieranie działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację służącej realizacji jej celów.
   1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
    1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zgromadzenia Fundatorów, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi wszystkie w/w osoby pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
    2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zgromadzenia Fundatorów, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób bliskich i ich osób bliskich na zasadach innych niż do osób trzecich

Dział IV
Organy fundacji

§ 7

Organami fundacji są: Zgromadzenie Fundatorów i Zarząd Fundacji.

§8

 1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów osób wymienionych w par. 1 pkt.1.
 2. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje uchwały w pełnym składzie, zwykłą większością głosów.
 3. Zgromadzenie Fundatorów raz do roku odbywa posiedzenie zwyczajne.
 4. Zgromadzenie stanowi najwyższy organ Fundacji, posiadającym uprawnienia inicjatywne, opiniotwórcze, nadzorcze i stanowiące.
 5. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
  1. wybieranie i odwoływanie Zarządu Fundacji
  2. określenie długoterminowych kierunków działalności jednostki
  3. uchwalanie zmian w niniejszym statucie
  4. podejmowaniu uchwał o łączeniu się z innymi Fundacjami
  5. dokonywanie analizy i oceny sprawozdań Zarządu
  6. zatwierdzanie corocznego sprawozdania finansowego Zarządu
  7. zatwierdzanie regulaminu Zarządu

§ 9

 1. Zarząd jest organem kierującym działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Składa się z Prezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 3. W sprawach majątkowych nie przekraczających 1 000 złotych zobowiązania podpisywać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 4. W sprawach majątkowych innych niż wymienione w par.9 pkt.3 zobowiązania może  podpisywać jednoosobowo tylko Prezes Zarządu
 5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 6. W skład pierwszego Zarządu wchodzą: Marek Kolaśniewski – Prezes, Przemysław Tomaszewski – Wiceprezes, Michał Maciejewski – Wiceprezes.
 7. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zgromadzenie Fundatorów.
 8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność Prezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu
 9. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do zakresu działania Zgromadzenia Fundatorów.
 10. Do szczególnych kompetencji Zarządu należy:
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
  • uchwalanie okresowego i wieloletniego programu działania
  • zarządzanie majątkiem Fundacji
  • tworzenie i znoszenie zakładów Fundacji i innych jednostek organizacyjnych
  • podejmowanie inicjatywy w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji
  • powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji
  • ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników
  • zaciąganie zobowiązań i nabywanie prawa w imieniu Fundacji
 11. Zarząd przedkłada Zgromadzeniu Fundatorów sprawozdanie z działalności Fundacji.
 12. Zarząd przedkłada właściwemu ministrowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 13. Kadencja Zarządu nie jest oznaczona.
 14. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji
 15. Zarząd może powoływać zespoły doradcze.
 16. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 17. Umowę o pracę z Prezesem i Wiceprezesami Zarządu zawiera Zgromadzenie Fundatorów.
 18. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji oraz umowy o dzieło i umowy zlecenia zawiera Prezes Fundacji.
 19. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas , gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Dział V
Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację

§ 10

 1. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji, określonych w par. 4.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
  1. Edukacja
   • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji
  2. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna :
   • Działalność szpitali
   • Praktyka lekarska ogólna i specjalistyczna
   • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
  3. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
   • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
   • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
   • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
   • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  4. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
   • Drukowanie gazet
   • Pozostałe drukowanie
   • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
   • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
  5. Działalność wydawnicza
   • Wydawanie książek
   • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
   • Pozostała działalność wydawnicza
  6. Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości
   • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
   • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami na własny rachunek
  7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
   • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  8. Reklama badanie rynku i opinii publicznej
   • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
  9. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
   • Działalność związana z tłumaczeniami
   • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana
  10. Kierownika jednostki powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
  11. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje jednostką ponosząc za wyniki pracy jednostki odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.

Dział VI
Postanowienia końcowe

§ 11

Dla realizacji określonych w statucie celów Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami. Uchwałę o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów, zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 12

Zmian niniejszego statutu dokonuje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 13

Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, podejmuje Zgromadzenie Fundatorów zwykłą większością głosów.

§ 14

Nadzór nad Fundacją pełni Minister Zdrowia.

§ 15

Zarząd zawiadamia Ministra Zdrowia o sposobie wykorzystania majątku i likwidacji Fundacji.

§ 16

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.